synen på depression ur ett psykoanalytiskt och kognitiv-beteendeteoretiskt perspektiv

senaste versionen av prosemi/blivande kandidatuppsats (uppdaterad 20.1.2008, work in progress).

abstrakt

Avhandlingen strävar till att ytligt redogöra för och jämföra hur depression gestaltas ur en psykoanalytisk synvinkel och ur en kognitiv-beteendeterapeutisk synvinkel. Hur skiljer sig deras förståelse av vad depression är? Jämförelser är delvis svåra att göra på grund av att begreppsapparaturen skiljer sig åt mellan de olika inriktningarna. Förenklat kunde man säga att den psykoanalytiska synvinkeln har en mer mångfacetterad syn på depression och utgår ifrån att det i varje depression finns en kärna av oförlöst sorg. I kognitiv-beteendeterapi ses depression som i huvudsak en negativ kognitiv triad som upprätthålls av egen kraft. Svårigheten att definiera depression diskuteras.

Leave a Reply